Privacyverklaring van LionComp Automatisering

 

LionComp Automatisering, gevestigd aan van Eesterensingel 221, 2951 AP te Alblasserdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://www.LionComp.nl
van Eesterensingel 221
2951 AP  Alblasserdam
Tel. +31 (0)78-6934082

Email: John@LionComp.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
LionComp Automatisering verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

-     Klantnummer

-     Bedrijfsnaam

-     Voor- en achternaam

-          Geslacht.

-          NAW gegeven

-          Telefoonnummer

-          E-mailadres

-          Bankrekeningnummer

-          BTW Nummer

-          IBAN nummer

-          KvK

-          IP-adres

 


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
LionComp Automatisering verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

De uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten.

-          Systeembeheer. Het beheer van onze relatie met u, waaronder begrepen alle activiteiten in verband met de voorbereiding en de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst, zoals nota aanvraag, klachtafhandeling, storingsopheffing en advisering.

-          Om goederen en diensten bij ons af te kunnen nemen en bij u af te kunnen leveren

-          Het afhandelen van uw betaling. Het factureringsproces, waaronder het opstellen en afdrukken van een nota en incasso.

-          Verzenden van onze nieuwsbrief en/of mailings, echter uitsluitend na uw toestemming.

-          U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

-          U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

-          Het doen van marketing- en verkoopactiviteiten ten behoeve van onze dienstverlening en de verkoop van onze producten en diensten.

 

Geautomatiseerde besluitvorming
LionComp Automatisering neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van LionComp Automatisering) tussen zit.

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden door LionComp Automatisering niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, voor het nakomen van wettelijke verplichtingen, uitvoeren van overeenkomsten en garantietermijn geleverde producten.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Voor het leveren van bepaalde diensten maakt LionComp Automatisering gebruik van derde partijen. Voor zover deze partijen bij het uitvoeren van deze diensten toegang hebben tot uw gegevens, heeft LionComp Automatisering contractuele en organisatorische maatregelen getroffen zodat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt.

 

LionComp Automatisering is in sommige situaties verplicht uw gegevens af te staan aan de autoriteiten, bijvoorbeeld in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. Ook bij het bellen naar het alarmnummer 112 is LionComp Automatisering verplicht uw telefoonnummer mee te sturen.


LionComp Automatisering verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
LionComp Automatisering gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Inzage van uw gegevens
U heb het recht om te weten welke gegevens van u door LionComp Automatisering worden verwerkt. U kunt een verzoek tot inzage per brief of per email bij ons indienen Zie hiervoor onze contactgegevens begin van de verklaring. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. 

 

Correctie van uw gegevens

Als de gegevens waarover LionComp Automatisering beschikt niet juist zijn dan kunt u de foutieve gegevens laten corrigeren. Neem hiervoor contact met ons op. Wij verwachten dat u in uw bericht of brief aangeeft welke gegevens onjuist zijn en hoe deze gegevens moeten worden gecorrigeerd.

 

Bezwaar en verwijdering van uw gegevens

In bepaalde gevallen kunt u ons verzoeken de verwerking van uw gegevens te staken en deze te verwijderen. Zon verzoek is bijvoorbeeld mogelijk wanneer u niet langer van onze dienstverlening gebruik maakt of u ernstige bezwaren hebt tegen de verwerking van uw gegevens. Als u ernstige bezwaren heeft tegen de verwerking van uw gegevens dan verwachten wij dat u in uw verzoek aangeeft wat uw bezwaren zijn.

 

Overdracht van uw gegevens

U kunt bij ons een kopie van uw gegevens opvragen die wij in bezit hebben. De kopie betreft alleen de gegevens die wij hebben verwerkt met uw toestemming of voor het uitvoeren van uw overeenkomst met uw dienstverlener. Wij zullen de kopie aanleveren in een gangbaar bestandsformaat.

 

 

Klacht indienen bij de toezichthouder

Bent u niet tevreden over de manier waarop LionComp Automatisering uw privacy waarborgt? Neem dan contact met ons op zodat wij samen een oplossing kunnen zoeken. Daarnaast kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
LionComp Automatisering neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via ons telefoonnnummer 078-6934082 of via John@LionComp.nl